گھر > دیگر زبانیں > مواد

سے Teoria سطحی ranura

Mar 17, 2017

لاس moléculas ڈی CRISTAL líquido dependen ڈے لاس efectos físicos Y químicos DE لاس moléculas ڈی CRISTAL líquido Y DE LA superficie ڈیل polímero آن ؤنا superficie ڈی polímero direccional ڈی fricción. Explicado - "سے Teoria DE LA interacción ڈیل polímero ڈی CRISTAL líquido" جنرل "سے Teoria ڈیل نالی ڈی superficie" Y. سے La Teoria DE LA ranura سطحی ES سے Que سے Cuando لاس moléculas ڈی CRISTAL líquido ایک لو لارگو DE LA superficie DE LA ranura producida سے Por La fricción DE LA disposición ڈی ENERGIA مزید باجا، microscopía الیکٹرونیکا ڈی barrido ڈی emisión ڈی کیمپو Y microscopía ڈی fuerza جوہری revelaron estrías ڈی superficie ڈی تاریخی فلم ڈی poliimida frotada. لا "سے Teoria ڈیل نالی سطحی" سے Puede explicar لا alineación inorgánica ڈیل CRISTAL líquido EN لا superficie ڈی fricción direccional. LCD - interacciones anisotrópicas ڈیل polímero DE LA فیصلے. ؤنا تاریخی فلم ڈی polımero ڈی باجا fricción، ؤنا تاریخی فلم ڈی polımero estirada، ؤنا تاریخی LB Y لا superficie DE LA تاریخی فلم ڈی polımero irradiada ڈی inclinación ڈی polarización کوئی بیٹا suficientes. پیرو mantiene لاس moléculas ڈی CRISTAL líquido alineadas، لاس moléculas ڈی CRISTAL líquido EN لا superficie polimérica orientada سولو SE atribuyen ایک interacciones específicas con لا superficie DE LA membrana DE لاس moléculas ڈی CRISTAL líquido سے Entre moléculas ڈی polímero.