گھر > دیگر زبانیں > مواد

Detección ڈی پریسجن

May 16, 2017

Definición:

Principalmente فی ایل carbono، Oxigeno کی، hidrógeno Y nitrógeno Y otros elementos orgánicos اے inorgánicos، ال producto terminado ES Solido کی، EN ایل proceso ڈی fabricación ES líquido fundido. ایس ای سے Puede calentar پیرا fundirla، añadir presión تعالی flujo، solidificar پیرا enfriándola، Y لا formación ڈی diversas formas، اس گران Y diverso گروپو ڈی مواد conocidos کومو plásticos.

Detección ڈی پریسجن

کون ال rápido desarrollo ڈی لا industria ڈیل plástico Y لا mejora جاری رکھیں DE لاس propiedades plásticas، لاس piezas ڈی plástico ہان Sido کی مزید ampliamente utilizados. لاس piezas ڈی plástico están reemplazando لاس piezas ڈی دھات tradicionales این سے Diferentes علاقوں. ؤنا ایک ٹکڑا Bien کی diseñada ڈی plástico ایک menudo سے Puede reemplazar muchas piezas ڈی دھات tradicionales. ال فن ڈی lograr ایل propósito ڈی simplificar La Estructura کی ڈیل producto Y ahorrar ایل costo ڈی fabricación سے Con. اے ایس آئی para que کی aplicaciones ڈی plástico این لاس requisitos ڈی پریسجن ڈی plástico Y combinado کون ری ڈی mercado. پیرا Recomendado ایل equipo ڈی prueba ڈی plástico سے Muma dispositivo ڈی تبدیلی portátil، وییمایس serie کے ڈی instrumento ڈی medición ڈی تبدیلی نظری، VML serie کے ڈی 3D instrumento ڈی medición ڈی تبدیلی نظری، Y ASI sucesivamente.